Kingo, Thomas O hvad for Redning, Roe

En Anden
under dend Melodie:
Fryd dig du Christi Brud, etc.

1.

O Hvad for Redning, Roe
Og Seyer giver Troe!
Vor Troe kand Verden vinde
Og hvad kand søges, finde,
Gud sig og tabt maa give,
Om vi i Troen blive.

2.

Med Jael Judith maa
Stridbare Mænd nedslaa,
En Kananæisk Qvinde
Gud selv kand overvinde,
Hans Frelse dog fremdages
Og Dievelen udjages.

3.

Dend sterk-bevæbned ey
Kand vinde JEsum, ney
332 Hans Harnisk ham fratages,
Hand aff Pallatzet drages;
Men Bøn og Troe samdrægtig
Er meer, end Satan mægtig.

4.

Hvor ond og Tiden sees,
Hvor liden Hielp end tees,
Om Dievlen plager mange,
Om vi ey Trøst erlange
Udi dend samme Time,
Vor Troe ey maa besvime.

5.

Om du end er fortabt,
Saa giv dig dog ey tabt,
Hand kom for de fortabte,
Som Lyvs aff Mørket skabte,
Naar Satan vil forlede,
Da giv dig til at bede.

6.

Om aff dig bliver seed
Og din Uværdighed,
Jo mindre Godheds Gaver
Du hos dig seer og haver,
Jo større Nød og Vaade,
Jo større er Guds Naade.

7.

Gak hen for Naadsens Bord
Med Troens egne Ord,
333 Og beed om Smuler Naade,
Om du end overmaade
Har syndet, troo dog stadig,
At Gud skal være naadig.

8.

Ey noget er, som jo
Erlanges aff vor Troe,
Snart Troen giører dette,
Som HErren kand forrette,
Jeg vil i Troen blive,
Mig seyr skal Troen give.
Mag: Jens Pedersøn.