Kingo, Thomas Søde JEsu, Jule-Første

Over Epistelen, Actor. 6. og 7.
under dend Melodie:
Som en Hiort med Tørst befangen, etc.

1.

SØde JEsu, Jule-Første,
Spiire udaff Jesse Rood,
Vil mand dog saa hastig tørste
Effter dit og dines Blood?
Vi i Gaar blant Engle-Lyd
Sang din Fødsel ind med Fryd,
Skal vi hyle nu og græde,
Og i Dag en Liigsang qvæde?

* 107

2.

Effter du stood op aff Døde,
Stephan første Martyr blev,
Hand frivillig vilde bløde,
Med sit Blood sin Troe beskrev!
Hand vaar frisk og uforfærd,
Til at føre Aandens Sværd,
Hvo det torde vedersige,
Motte ham med Blusel vige.

3.

Falske Tungers Slange-Brodde
Hemmelig paa hannem stak,
Og ved Løgn ham undertraadde,
Det blev ald hans Giernings Tak,
De beløy ham meer og meer,
Som saa tiit i Verden skeer,
HErrens Low og Tempels Ære
Skalke-skiul maa offte være.

4.

Om end Engle-Lyvs og Ære
Skinner aff hans Øye-steen,
Ville de dog Tænder skiære,
Til at knuse ham hans Been!
Hand har Gud i syvn og sind,
Hver aff dem er syvnlig blind,
Deres Øre-hull de stopper,
Og Guds Naade-Vey tilpropper.

108

5.

De paa liannem hart indfalde,
Støde ham aff Staden ud,
Hand paa JEsum fast mon kalde,
Mens de banker ham hans hud,
Og slaer med en blodig steen
Hiernen aff hans Hoved-been,
Saulus midlertiid sig glæder,
Træder paa Guds Martyrs Klæder.

6.

Der hand vil til Døden blegne
Og har Munden fuld aff Blood,
Beder hand Gud ey vil regne
Denne deres Synde-Flood,
Der med hand i JEsu Troe
Sov hen til Guds ævig Roe!
JEsus os dend Naade kiende,
I slig Troe vort Liv at ende.
Th. Kingo.