Kingo, Thomas O Himle, hvad for Vaade

JEsu Forældres Sorg over
hans Bortværelse, udi en Samtale
imellem Maria og hannem.
Under dend Melodie:
O JEsu for din Piine, etc.

Maria.

1.

O Himle, hvad for Vaade
Er det mig legges paa?
Hvor er dog nu dend Naade
Jeg skal for andre faa?

2.

Blant alle Jordens Qvinder
Jeg ulyksaligst er!
Saa stoor en Sorg jeg finder
Som mig til Graven bær!

3.

Ah! at jeg Navn og Ære
Aff JEsu Moder fik!
Det Jeg ey kunde bære
Med bedre Sands og skik.

164

4.

Hvi tog Jeg ikke vare,
At JEsus ey gik bort!
Du Jord min Graad skal svare,
Hvad vaar min Glæde kort!

5.

Vaar det dend Trøst mit Hierte
Paa Fæsten skulde faa,
At slig en grusam Smerte
Mig over skulde gaa!

6.

Til Tempelet med Glæde
Jeg med min JEsu gik,
Min Hiemgang maa jeg græde,
Jeg ham ey med mig fik.

7.

Hvor vaar' I mine Tanker,
Mit Øye, Hierte, Hu?
Jeg hart paa eder anker,
Hvi sov I alle nu?

8.

Er JEsus borte bleven?
Ah! borte JEsus er!
Min Siæl er sønderreven!
Hvad skal jeg tænke her?

165

9.

Dend Engel mig behaged,
Der hand bebuded mig,
Har hand igien dig taged?
Hans Helsen vaar ey slig!

10.

O Ney! O vj! Jeg tænker,
Dend Bloodhund og Tyran,
Herodis Søn, hans Rænker
Dig nu er faldet an!

11.

Om Templets skiønhed kunde
Dig holde op i sær,
Det veed Jeg ingenlunde,
Om Du est bleven der!

12.

Om Du blant Slegt og Frender
I Sælskab kommen est,
Det veed dend Gud der kiender
Min hierte-sorrig best.

13.

Kom Joseph, lad os vende
Til HErrens Tempel hen,
Gud tør os Veyen kiende
At finde ham igien.

166

14.

See der! O see dend Glæde!
See der er JEsus sat
Op i de Lærdes Sæde!
Her er vor Siæle-skat.

15.

Mit søde Barn, min Ære,
Min Lengsel idelig,
Gud skal velsignet være,
At vi her finde dig.

16.

Hvi giorde Du os dette?
Hvi finde vi Dig her?
Aff hierte-sorrig trette
Jeg og Din Fader er!

17.

Hvi giorde Du os dette?
Jeg det ey tænke kand,
At Du os vilde sette
I slig Bekymrings stand.

JEsus.

18.

Hold, hierte Moder, inde,
Hold, Joseph, op med graad!
I kand ey Veyen finde
I HErrens skyvlte Raad.

167

19.

Jeg eders Huus vil kiende,
Og lydig hiem ad gaa,
Guds Huus Jeg dog skal vende
Flux meere fliid oppaa.

20.

Min Faders Navn og Ære,
Hans Huuses herlighed
Skal ald min omhu bære,
Det er min Fødsels Meed.

21.

Aff alle Jordens Ender
Jeg dem forsamle skal,
Som HErrens Ære kiender,
Et fast utallig Tal.

22.

Et Tempel skal Jeg bygge,
Og grunde med mit Blood,
Som Satan ey skal rygge,
Det faar saa sterk en Food.

23.

Hver Siæl som mig mon saune,
Skal i Guds Tempel boe,
Mig søge og omfavne,
Og finde Trøst og Roe.

* 168

24.

Der vil Jeg stedse blive
Forklaret i mit ord,
Og Sakramenter give,
Aff Naadens riige Boord.

25.

Der vil Jeg Siæle løse
Aff alle Synders Baand,
Der vil Jeg Trøst udøse
I hver bekymred Aand.

26.

Der vil Jeg stedse findes,
Vel dem som søge mig!
Aff dem skal Kronen vindes
Udi mit Himmerig.

Th. Kingo.