Kingo, Thomas Enhver som Christen kaldes vil

Over Epistelen, Phil: 2.
Under dend Melodie:
Jeg raaber til dig HErre Christ, etc.

1.

ENhver som Christen kaldes vil,
Og ræt sit Navn vil bære,
Hand see Grandgivelige til,
At JEsus hand kand være
En Speyel for hans Syvn at staa,
Et ydmygheds Exempel,
Og et Stempel,
Der sig kand trykke paa
Hans Hierte-Huus og Tempel.

2.

Hand holdt det ikke for et Rov
Gud Hig i Magt at være,
Og selv ey haffde det behov
At legge ned sin Ære,
Dog vilde hand sig ydmyg tee
I Tidens fyldes Dage,
Og paatage
En Tieners skikkelse,
Sig selv til megen plage.

3.

Thi hand os Mennisker blev liig
Og i vort Kiød sig klædde,
Betakte sig med Adams fliig,
Os fra alt Ont at redde!
448 Hand og sin Fader lydig blev
Til Korsens Død at lide
Med stoor qvide,
Og vor Forløsning skrev
Med Blodet aff sin Side.

4.

Gud gav ham derfor og et Navn,
Et Navn som over alde
Bær Siæle-Frelse, Fryd og Gavn,
Det hver og skal paakalde,
For hvilken ogsaa alle Knæ
Og Siæle sig skal bøye,
Og ophøye
Hans Roos, paa Korsens Træ
Som Døden vilde døye.

5.

Hver Tunge som sig røre kand
Sit hiertes tak skal stemme,
Og ære Verdens Frelsermand
Aff ald sin Siæl og Nemme!
Thi hand en HErre er saa stoor,
Som til Gud Faders Ære
Skal regiære,
Langt over Engle-Koor,
Og seyer-Kronen bære.

6.

Røør mig, O Gud, dog med din Glød
Og Aandens reene Lue,
At Jeg min JEsu Piin' og Død
449 Kand alle Dage skue,
Og altid trøstes i hans saar,
Hielp mig min Lyst at knuge
Og afluge,
O Gud giør mine Aar
Til slig en Dimmel-Uge.
Th: Kingo.