Kingo, Thomas O JEsu, søde JEsu, Dig

En anden Taksigelse effter Alterens Sacramentes Annammelse, under dend Melodie: JEsu søde Hukommelse, etc.

1.

O JEsu, søde JEsu, Dig
Skee Hiertens Tak ævindelig,
Som med dit eget Kiød og Blood
Saa kierlig mig bespise lood.

2.

Bryd ud med Tak, min Siæl, og siig,
O hvor er jeg nu bleven riig!
Min JEsus i mit Hierte boer,
Tak, Tak, hvad er min Glæde stoer.
Th: Kingo.

*