Kingo, Thomas Min Sool, min Lyst, min glæde

Over Høyesangens I. Cap.
3. Vers.
under dend Melodie:
Jeg vil din Priis udsiunge, etc.

1.

MIn Sool, min Lyst, min glæde,
Min JEsu, hiertens Ven,
Hvor længes jeg at træde,
Og komme til dig hen!
Jeg har en Jule-sanig
I Hiertet dig at yde,
Som skal med Tak udflyde,
Hielp selv min Troes gang.

117

2.

Mens Ah! de Verdens Bomme
Og Bolte hindre mig,
Jeg ey saa rask kand komme
Til, søde JEsu, Dig!
Her legges steen og stød
For Foden alle stæder,
I dig jeg mig dog glæder,
Og maa mig længes død.

3.

Mand siger mig, Du ligger
I Krubbe, Høe og straa,
Kun liig en usel Tigger!
Jeg dig dog gierne saae!
Nu siger mand, hvad kand
En arm hos arme giøre?
Dog hviskes i mit Øre,
Du est aff anden Stand.

4.

Mand siger, at Dig følger
Kun Korß og Kummer med,
Og at mand gaar i Bølger,
I dine Fode-fied!
Ja Død og Satan til,
Sampt Verdens mægtig skare
Vil sætte dem i Fare,
Som Dig opsøge vil.

118

5.

Sligt mig vel meget hindrer
Og ißner mig mit Blood,
Dog er der lit der lindrer
Mig ved min Hierte-Rood;
Jeg veed ey hvad det er!
Det er en Lyst og Længsel
At følge Dig, om Trængsel
Mig end til Døde skiær.

6.

Du seer dog hvad mig brekker,
Jeg intet kand formaa,
Min egen Krafft ey strekker
Til Himmel-høyt at gaa!
Saa drag mig effter Dig!
Du skalt ey bruge Svøbe,
Jeg villig nok vil løbe,
Naar du kun hielper mig.

7.

Lad komme Korß og Klemmer,
Sverd, Øxe, Baal og Ild!
Lad Satan og hans Lemmer,
Og Verden blive vild!
Drag mig kun, JEsu, foort!
Det er jo dog en Glæde,
Til Livet at indtræde,
Igiennem Dødsens Poort.
Th:Kingo.