Kingo, Thomas Gak Zions Brud

Effter Velsignelsen er læst for Alteret, siunges til Slutning, En aff disse effterfølgende:

Hvor aff denne første og alle de effter samme Melodie, over Søn dags Evangelier, kand bruges at siunge i Prædikestolen i Kiøb- stæderne og andensteds.

Under dend Melodier I JEsu Navn skal ald vor Gierning skee, etc.

1.

GAk Zions Brud,
Din Konge kommer nu!
Pryd dig, gak ud,
Det er din Naadig Gud,
Som dig bær i Sind og Hu,
Om end hans Magt er foragt,
For dend Pragt,
Som Verden nu anseer,
Der dog er Dynd og Leer!
Gak du hannem dog imod,
Kyß ham i dit Kiød og Blood,
Bøy dig til hans Guddoms Food.

41

2.

Riid, JEsu, ind,
Mit Hierte aabet staar!
Ja Siæl og Sind
Skal der paa legge Vind,
At du Tak og Ære faar.
Klæder og Gods, Liv og aldt,
Om det galdt,
Jeg for din Food vil strøe,
Ja for dig gierne døe!
Jeg vil, som det sømmer sig,
I det Høye siunge dig
Mit Hosanna hiertelig.
Th. Kingo.