Kingo, Thomas Alleniste Gud i Himmerig

A Lleniste GUD i Himmerig, Være Lov og Prijß for all sin Naade, Der hand haver giort i Jorderig, I || disse naadelige Dage, Paa Jorden er kommen stoor Glæde og Fred, Menniskene maa vel glædes ved Guds Yndest og gode Villie.

14

[2] Vi love, vi priise, vi neye dig. Vi takke dig for din Herlighed, O HERre Gud Fader i Himmerig, Du haver os giort stoor Kierlighed, Altingest haver du i din Magt og Vold, Hvad du vilt have frem kand ingen forholde, Vel dennem der dig kunde frygte.

[3] O JEsu Christ, Guds eeniste Søn, Som hos Gud Fader sidder, Du som haver frelst ald Menniskens Kiøn, Og os med Gud forliger, Formedelst dit Blood og haarde Død, Haver du løst os aff Synd og Nød, Giv Naade i din Troe at blive.

[4] Du est alleene vor Frelsermand, Der os vil Himmerig give, Du est Gud Faders u-skyldige Lam, Der for os Døden vilde lide, Du est alleene || vor Salighed, For din skyld have vi Naade fanget, 4 Allmægtigste JEsu Christe.

[5] O Hellig Aand, vor Trøstermand, Som os ald Sandhed kand lære, Hielp os at blive ved din Lærdom, GUD Fader, Søn, og dig ære, Beskierm os fra Dievelens falske List, Hielp os at troe paa JEsum Christ, og blive Salige, Amen.

D. Nicol. Selneccerus.