Kingo, Thomas Kyrie Eleison, Christe Eleison

KYrie Eleison, Christe Eleison,
Kyrie Eleison.