Kingo, Thomas Betænk O Menniske din Død

Nogle Psalmer, om Domme-
dag og det ævige Liv.
Betænk O Menniske etc. Siunges som: Beholdt os HErre ved dit Ord, etc.

BEtænk O Menniske din Død, Dend sidste Times haarde Nød, Giør dig ved Poenitentz bered, Hos Gud at boe i Ævighed. [2] Var end ald Verden i din Magt, Med ald sin Ære, Bram og Pragt, Saa kort dend ære bliver ved, Men Skam og sorg i ævighed.

[3] Vilt du det Ord ey lyde paa, At du for Dommen stilles maa, Da er dend sidste Dag nær ved, Og der paa følger Ævighed.

[4] Om du her klager Ah og Vee, Og lever med Bedrøvelse, Snart endes Sorg og ald Fortred, Med stadig Fryd i Ævighed.

[5] Paa syndig vey gak ikke hen, Om du vilt have Gud til ven: Mod Synden striid, Holdt ingen Fred, Saa har du Seyr i Ævighed.

[6] De Stierner du ey tælle kand, Og ey Havs-Draaber eller Sand: Dog er der Maal og Ende med, Og lignes ey ved Ævighed.

[7] Betænk nu vel paa denne Jord, Hvad Ævighed er for et Ord: Aff ingen Ting at sige veed, Dend ævig, ævig Ævighed.

Fordansket aff M. Peder Mehrn.