Kingo, Thomas Guds Naade-Lyvs og salighed

Under dend Melodie:
Dend signede Dag er os beteed, etc.

1.

GUds Naade-Lyvs og salighed,
Som Solen sig udspreder,
Og giør paa alle hierter meed,
Der sig for Gud udbreder;
Dend tugter os at vi skal gaa
Og Verdens Lyster spytte paa,
Vi JEsu Børn maa være,
Paa Dyd og Tugt at legge vind,
Saa vi maa følge hannem ind
I Himlens ævig Ære.

2.

Ah at vi paa vor Jule-Vagt
Aarvaagne kunde være,
Og give paa vor JEsum agt,
Vort hierte til ham bære,
At vi med Troe, med Bøn og Raab,
Vor Saligheds det herlig haab
Undfange kand med Glæde,
Som tog sig paa vort syndig Kiød,
At Urætfærdighed og Død
Hand under kunde træde.

* 115

3.

Hand med sin Guddoms hellighed
Vil rense os og give,
Vi for hans Fødsel, Blood og Sved
Hans Eyedom skal blive,
Hvorfor hand og til Troens Frugt,
Sig til en sød og herlig Lugt,
Ved Aanden os skal styrke,
At ey vi eene med vor Mund,
Men virkelig aff hiertens grund,
I Kierlighed ham dyrke.
Th: Kingo.