Kingo, Thomas Jeg vil mig HErren love

JEg vil mig HErren love, Som alle synder bar, Aff Troe og ald Formove, Til ham mit Hierte staar, Hans Navn vil jeg * * 79 der skrive, Og bære til min Død, Hand kand min sorg fordrive, Og skille mig fra Nød.

[2] Gud giv mig det at lære, Som jeg ey selver kand, Dig skee Lov, Priis og Ære, || Aff Qvinde og aff Mand: Gud give mig i sinde, Med Tak min Frelser sød At love ud' og inde Som hielper mig aff Nød.

[3] Hand er som Solen klare, Som skin i Verden bold, Hans Naad' er aabenbare, Jeg gir mig ham i Vold, Hand kand min sorg bortdrive, Det fandt jeg vist med mig, Jeg vil din Tienner blive, O Christ, .og troe paa dig.

[4] All' Englers Himmel-skarer Dig tiener gandske nær, Paa dine Bud de varer, Og giør hvad dig er kiær: Gud sætte dig aff Naade, Alt ved sin høyre haand, Bad dig saa styr' og raade Dit Rig' i alle Land.

[5] Naar jeg mod dig mon bryde, Med Gierning, Tank' og Ord, Din Værdskyld lad mig nyde, For mig du fyldest giord', Jeg beder for din' Vunder, Du vorder mig ey vreed, Jeg synder alle stunder, Min synd er mig nu leed.

[6] I synd har mig undfanget Min Moder i sin Lyst, I synden har * * 80 jeg ganget, Thi maa jeg være tyst, Min Brøst vilt || du forlade, Som Magten har fuld vel, Jeg er nu stæd i Vaade Til Liv ogsaa til Siæl.

[7] Nu fly'r jeg til din Naade, Jeg gir mig i din haand, Du maat vel ov'r mig raade, Til Land ogsaa til Vand, Dend stund jeg er i Live, Jeg trøstes ved din Pagt, Hos dit Ord vil jeg blive, Til dig staar ald min agt.

[8] Saa lenge jeg skal være Paa denne Verdsens Øe, Aff dig vil jeg begiære Min synd dend maa bortdøe, Det skeer aldt for din Pine, Og ved din hellig Aand Naar hand med Gaver sine Fornyer hiert' og Aand.

[9] O JEsu Morgen-stierne, Som Balsom sødest Lugt, Jeg vil dig tiene gierne, O du velsigned Frugt! Min Siæl giør du saa reene, Før jeg for Dommen gaar, Som Guld og Ædle-steene, Min Krop som Solen klar.

[10] O JEsu Livsens HErre, Du hør nu hvad jeg bad, Du vilt kun hos mig være, Saa er mit hierte glad, Og giv mig Naader dine Naar jeg bortsove skal, || Frels mig fra Helveds Pine, Føer mig til Himlens-Sal.

* * D. Mart. Luther.