Kingo, Thomas Af Høyheden oprunden er

AF Høyheden oprunden er, En Morgen-Stierne klar og skær, Fuld aff Sandhed og Naade, Du Davids Søn af Jacobs Stam, Min Konning good og min Brudgom, Mig fryder overmaade: *

(Jf. Nr. 22)

* 47 Liflig, Venlig, Skiøn og herlig, Stoor og ærlig, Riig paa Gaver, Lyvs og Liv jeg i dig haver.

[2] Du lille Barn deylig og skiøn, Gud Faders og Mariæ Søn, O du høybaarne Konning! Du est mit hiertes Lilium, Dit hellig Evangelium Er sødt som Melk og Honning: Kiære, HErre, Hosianna, Himmels Manna, Dig til ære, Glad i Aanden vil jeg være.

[3] Du skiønne Jaspis og Rubin, Indgyd udi mit hiertes skriin, Til dig || Kierligheds Brynde: At jeg dog maa aff hiertens Grund, Dig elske høyt i allen stund, Og faa hos dig good Ynde: Dig skee, Christe, Brudgom kiære Priis og ære, At du ville Mig fra synd og sorrig skille.

[4] Min Siæl i Gud da fryder sig, Naar du til mig seer mildelig, Med din Miskundheds Øye: O JEsu Christ min Frelser good, Dit ord med Aand, Legem og Blood, Mig Salighed tilføye: Tag mig, Venlig, I din Arm, At jeg blir varm Udaff din Naade, Paa dig vil jeg mig forlade.

[5] O Gud Fader, O HErre bliid, I din Søn du aff ævig Tiid, Saa inderlig mig elskte, Din Søn sig har trolovet mig, Jeg er hans Brud saa inderlig, Hand mig til Livet frelste, Eya, Eya, Hand det giver, At jeg bliver, I stoor Glæde, Hos dig i Herligheds sæde.

[6] Frisk op med Instrumenters Lyd, Zitter og Lut med Lyst og Fryd, Lader eder nu høre: At jeg med dig, O JEsu kier, Min Brudgom skiøn i Tugt og Ær' Kand mig ræt lystig giøre: Siunger, Springer, Jubilerer, Triumpherer, HErren priser, Som os Ære slig beviser.

[7] Jeg er nu glad og meget fro, Min Frelser er Alpha og O, Begyndelse og Ende: Som fører mig med Lov og Priis, Til Himmerig, til Paradiis, Fra Jammer og Elende: Amen, Amen, Kom O milde, JEsu lilde, Tøv ey lenger, Lyst til dig mit Hierte trenger.

* D. Philippus Nicolai.