Kingo, Thomas O JEsu, hvad din Meenighed

En anden aff Evangelii
sidste Part.
Under dend Melodie;
Jeg veed et ævigt Himmerig, etc.

1.

O JEsu, hvad din Meenighed,
Som du saa høyt mon ynde,
Dend finder største Underskeed
Paa dem dit Ord forkynde.

73

2.

Hvor faa er de der lader sig
I Taarn og Fengsel drive,
For ey de vil smigragtelig
Din Sandhed overgive.

3.

Johannes ere kun saa faa,
Der sandhed rundt udsige,
Og lader Blood for sandhed gaa,
Vil ikke sværdet vige.

4.

Som Røret er de flestes sind,
I Luun er de vel frage,
Men blæser op en Trusels Vind,
De svigte og forsage.

5.

Dend prægtig-bløde Hofmænds hud
De frygter for at røre;
At toe dem skarp i Lowens Lud
Undseer de sig at giøre.

6.

Dog har du og, O JEsu, de,
Der sandhed har i Munde,
Som Ild og Baal og sværd tør see,
Og derfor ikke blunde.

* 74

7.

Oplyvs dem med din gode Aand,
Ræt at Propheter være,
Og styrk dem ved din egen haand
At tale for din Ære.

8.

Lad dem som gode Engle staa
I sandheds rette Veye,
Saa de med os omsider maa
Din Æres Himmel eye.
Th:Kingo.