Kingo, Thomas Fra Himlen kom dend Engle-skar

FRa Himlen kom dend Engleskar, Som Hyrderne de bleve var, De sagde dem: Gaar, seer oppaa, Guds Søn er lagt i Krybb' og straa.

[2] I Davids Stad i Bethlehem, Saasom Michæas sagde frem, Der findes hand dend HErre Christ, En Frelsere aff Davids Qvist.

[3] Vi derfor høyt os fryde bør, Fordi Gud os saa nær tilhør, Hand er vor Broder og vort Kiød, Aff Gud og aff Maria fød.

[4] Hvad kand nu skade synd og Død? Gud er med eder i ald Nød, Lad Sa||tan storme med sin Magt, Hand slagen er ved Guds Søns Pagt.

[5] Hand eder ey forlade vil, Men give Synden gierne til, Trods Fristelser, trods ald dend Vee, Som eder kand i Verden skee.

[6] Guds Slegtinger I ere nu, Hand kommer nok sit Kiød ihu, Thi takker Gud aff Hiertens grund, I Haabet trøstig' allen stund.

D. Mort. Luther.