Kingo, Thomas Fra Fristelser og Satans stød

En anden over Evangelium,
under dend Melodie:
Jeg raaber til dig O HErre Christ, etc.

1.

FRa Fristelser og Satans stød
Ey nogen frj kand være,
Som haver Part i JEsu Død,
Og Christi Navn vil bære:
309 Thi JEsus ey vaar døbt saa snart,
Hand jo, aff Aandens Brynde,
Sig maa skynde
Til Ørken med en fart,
Mod Satan striid begynde.

2.

Aff Fasten er hand bleven mat,
I Fyrretive Dage,
Dend Leylighed tar Satan fat,
At JEsus skal forsage:
Est du Guds Søn, som er raabt ud,
Lad steen til Brød sig vende,
Din Ælende
Sees aff din maure huud,
Lad nu din Guddom kiende.

3.

Paa Helligdommens høye Top
Hand hannem ogsaa fører,
Saa snart hand ikke kom der op,
Hand Fristeren jo hører:
O lad dig falde langs her ned!
Du har jo Engle-skare
Dig at vare,
Som aff Guds Ord Du veed,
Thi har det ingen Fare.

4.

Kom da, om dette intet kand
I nogen Maader gieide,
310 Kom paa hint Bierg, hvor Du paa stand
Skal see ald Verdens Velde:
See kun aff denne høye Hald
Det Guld, de grønne Skove,
Tør jeg vove,
Kun for et Foode-fald,
Paa Timen dig at love.

5.

Løgnagtig Satan, tør du saa
Min Frelsere antaste,
Som har ald Himlens Vaaben paa,
Og med Guds Ord kand kaste
Hver Fristelse strax ned i Grund!
Thi ald din skalkhed dæmmes
Og beskæmmes
Ved Ordet aff hans Mund,
Hvor ved hans Ære fremmes.

6.

Min Siæl ey derfor undrer sig
At hand paa mig tør sætte,
Naar Brød og Biæring fattes mig,
Jeg da skal Gud forgiette,
U-loulig Midler tænke op,
Hvor med jeg mig kand nære,
Der med bære
En feed og fyldig Krop,
Til Satans Deel at være.

311

7.

O søde JEsu, stat mig bj,
Naar Hunger, Armods Broder
Mig møder paa hver Vey og stj,
Naar alle hielpe-Floder
Tiistoppes her, O Livsens Brød,
Lad Ordets Hunning-Kage
Mig da smage,
Styrk, trøst mig til min Død,
At Jeg ey skal forsage.

8.

Om hand med Verdens høyhed vil
Mig nogen tiid forføre,
Og vil mig Daare bringe til
Et Luffte-spring at giøre!
O hold da, JEsu, ved min haand,
Lad mig min svaghed mindes,
Og ombindes
Med Ydmyghedens Baand,
Dig tekkelig at findes.

9.

Lad Riigdom og ald Verdens Guld
Mig aldrig saa bedrage,
At Satan ved en mynted Muld
Mit hierte skal indtage!
Lad Himlens Riigdom udi mig
En ævig Attraa finde,
Lad mig vinde,
312 O søde JEsu, Dig,
Saa har Jeg Himlen inde.
Th. Kingo.