Kingo, Thomas Til Jordans Flood Min Siæl vil ile hen

Over Evangelium, Matt. 3.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning, etc.

1.

TIl Jordans Flood
Min Siæl vil ile hen,
Hvor JEsus stood,
Sig villig døbe lood
Aff St: Hans Guds Engle-Ven!
Hand sig undseer; om hand maa,
Thi hand saae
Hvor hellig JEsus er,
Og ingen Smitte bær!
Saa vil dog min Frelsermand
Selv indvie Daabens Vand,
Til min Siæles Frelse-stand.

2.

Du, JEsu, gik
Igien aff Floden op,
Og Vidne fik,
Guds Aand i Due-skik
Raabte ud fra Himlens Top:
Du est Guds Søn Elskelig,
Og i Dig
Hand haver Velbehag!
Klar derfor er min Sag!

* 271

Min Rætfærdighed er good,
Thi dend har sit Held og Flood
Fra min Daab og JEsu Blood.
Th:Kingo.