Kingo, Thomas Enhver som troer og bliver døbt

Eller og disse tvende Vers, under dend Melodie: Hvo som troer og bliver døbt, Hand skal etc.

1.

ENhver som troer og bliver døbt,
Hand skal vist salig blive,
Thi hand ved JEsu Blood er kiøbt,
Som vil sig ham indlive,
Og blant Guds Børns det hellig Tall,
Til Himmeriges Æres Vall,
Med Rosen-Blood indskrive.

19

2.

Vi sukke alle hiertelig,
Og udi Troen sige
Med Hiertens Bøn enhver for sig:
O JEsu, lad os stige
Ved Daabens Krafft i Dyder frem,
Og føer os saa ved Troen hiem
Til Ærens ævig Rige!
Th: Kingo.