Kingo, Thomas Vor Frelser JEsum vi tilbede

Dend samme Psalme anderledes oversat

1.

VOr Frelser JEsum vi tilbede, Som fra os tog Gud Faders Vrede, Med sin bittre Piin' og Død, Frelste os fra Ævig Nød.

2.

Og at vi aldrig det forgiæde, Sit Legem gav hand os at æde, Som er skiult i lidet Brød, Og i Viin sit blood saa rød.

3.

Enhver som denne Kost vil smage, Sin Siæles sag i agt vel tage: Thi hvo hid uværdig gaar, Æyig Død for Livet faar.

4.

Du der for skal GUD Fader priise, || Som steder dig dend Himmel-spiise, Og at hand, for det du brød, Gav sin Søn til Korssens Død.

5.

Hans store Miskund, Gunst og Naade, Dend lindrer Siæls og hiertens Vaade! Est du karsk, da lad bestaa, Til du svaghed finde maa.

* 25

6.

Det maat du vel til hierte tage, At denne Mad er for de svage, Som i hierte, sind og Siæl, Ikke sig befinde vel.

7.

Hans Ord ham binder at forbarme, Som siger: Kommer hid i Arme! Karsk' ey har aff Lægen got, Thi hans Konst er dem kun spot.

8.

Men kunde du Gud til dig binde, Og med din Gierning Himlen vinde, Hvor til tiente da min Død, Ja mit Blood og Legem-brød.

9.

Troer du kun det aff hierte-grunden, || Og saa bekiender det med Munden, Saa est du og skikket vel, Og har Føde for din Siæl.

10.

Her aff skal denne Frugt da grøde, At og du skalt din Næste møde, Med ald hiertens Kierlighed, Som dig selv aff Gud er teed.

D. Mort. Luther.