Kingo, Thomas Christus JEsus for os offret

Hristus JEsus for os offret, Dend love vi alle Christne.

[2] Guds Lam haver igienløst sine Faar, Christus uskyldig haver forligt Gud Fader og alle Syndere.

[3] Død og Liv have nu strid, Livsens Høvding som var død, Christus nu lever altid skal regnere.

CHrist stood op aff døde, Og frelste os alle aff Nøde, Thi ville vi alle være glad, Og love vor HErre i allen stad, Kyrieleis.

[4] Sijg os nu Maria hvad du haver paa Veyen seet? Jeg saae dend levendes Christi Grav, Og jeg saae hans Ære, Som var opstanden.

[5] Jeg saae Guds Engle og Jorde-Klæder til Vidnisbyrd; Christus vort Haab vist opstanden er, Og hand skal eder møde i Galilæa.