Kingo, Thomas Maria er en Jomfru reen

MAria er en Jomfru reen, Som Skrifften mon beviise, Hun fødd' en Søn foruden Meen, Ham skal vi lofv' og priise: Hand har os all' aff Synden løst, Hand gir os Trøst, Og Himlens ævig Liise.

* 98

[2] Vaar Verdens Mæstre paa en sted, Det var saa fau'r en skare, De kunde ey med sin Kloghed, Hans Godhed aabenbare: Saa er vor JEsus Naade-fuld, Hand vær' os huld, Naar vi aff Verden fare.

[3] Propheter aff dend Hellig Aand, Med skæl de det beviiste, At JEsus Christ fra Syndsens Baand, Fra Død og Dievlens Liste, Dem frelser hver som paa hans Navn, Sig til stor Gavn, Troer stadig uden tviste.

[4] O Jesse Riiß, O Davids qvist, O Jacobs lyvse Stierne! Det est du HErre JEsu vist, Dit Navn ieg lover gierne: Du løste villig Verden ald, Af || Adams fald Du vilt os styr' og værne.

[5] O kunde jeg hvert Tungemaal, Og Skrifftens dybe sinde, Og vaar min Tunge giort af staal, Og Engle-maal der inde, I Knæ jeg for ham vilde gaa, Og kalde paa, Vel hundret tusind sinde.

[6] Min Synd i mengden er som sand, Som Støff i Solens strimer, Gud løse mig aff syndsens baand, Og helst i Dødsens Timer, Gud lad mig ey blive fortabt, Som mig har skabt, Giv mig aff Naader dine.

*