Kingo, Thomas Det gamle Aar har Ende

En anden Nyt Aars Sang,
Under dend Melodie:
Guds Godhed ville vi priise, etc.

1.

DEt gamle Aar har Ende,
Det Ny Aars klare Sool
Begynder alt at rende
Paa HErrens Himmel-stool!
O Gud vi takke dig,
Vi kand i Fred og Glæde
Udi dit Tempel træde,
Med Sundhed hver for sig.

2.

Din Kirke med dit Øye
Du haver vogted vel,
Og givet os til nøye,
For vores arme Siæl,
Dit reene Livsens Ord,
Med begge Sakramenter,
Og lagt os Himlens Renter
Ind paa dit Naades Bord.

3.

Vor Konges Huus og Throne,
Og høye Konge-Blood,
Hans Scepter og hans Krone,
Dend store Konge-Rood
129 Endnu i Blomster staar!
Vor JEsus give Lykke
Til Kongens Huses Smykke,
I alle Verdens Aar.

4.

Hver Stand i Kongens Lande
Endnu er vel ved Magt,
Ulykkens Ild og Vande
Er demped og nedlagt!
Sverd, Pest og Hungers Nød
Saa hart har ikke plaget,
At de har foraarsaget
Flugt, Fengsel eller Død!

Merk: Naar Kriig har indfaldet, kand dette Vers siunges, men ellers udelukkes.

5.

I Krigens store Lue
Du førte Kongens Sverd,
Og spendte ham sin Bue
Udi hans Ledings-Fær!
Dig sterke Zebaoth
Vi derfor ville priise,
Giv frem ad Fred og Liise,
Med alt det som er got.

I lige maade siunges og dette, naar smitsom Sygdom har grassered.

130

6.

Dend smitsom Syges Aande,
Dend hielpeløse Pest,
Som giorde megen Vaande,
Og Døden bad til Giest,
Dend er nu dreven hen
Ved HErrens hielp og Hænder,
Vi det med Tak erkiender,
Som leve nu igien.

Naar Dyrtiid haver været, kand siunges dette Vers:

7.

Dend Hunger som der trengde
Saa mangen Siæl i Fior,
Da du din Brødkurv hengde
Høyt op fra mangens boord,
Til hannem synes nu,
At du aff dine Gaver
Velsignelser tillaver,
Og kommer os ihu.

8.

Enhver som i dit Tempel
I Dag er kommen ind,
Vi bær din Naades stempel
Paa Legem, Siæl og sind!
Tak for hver Naade-stund,
Som du os haver givet
Til at forbedre Livet,
Tak, Tak aff hiertens grund.

131

9.

Lad Tidens Hiul omdrive,
Lad vexles Dag og Nat,
Men lad, O Gud, os blive
Fast paa dit Hierte sat!
I Jesu Christi Navn,
Lad Aaret til os bære
Alt hvad dit Navn kand ære,
Og tiene til vort Gavn.
Th. Kingo.