Kingo, Thomas Kommer, I som vil ledsage

JEsus ledes ud fra Domhuset til Gol-
gatha og bær sit Kors.
Under dend Melodie:
Som en Hiort med Tørst befangen, etc.

1.

KOmmer, I som vil ledsage
JEsum til sin Rættersted,
Hvo der vil hans Kors paatage,
Kommer nu og følger med!

* 454

Kommer hvo der græde kand,
Øser heele Bekke-Vand
Udaff Eders Øyne-sluser,
Som aff Hierte-sorrig bruser.

2.

See, hvor onde Stridsmænd slider
Purpur-Kaaben aff hans Krop,
Agter intet hvad hand lider,
Men hans saar kun river op!
Trekker ham hans Klæder paa,
At de saar, som blodig staa,
Kand fuldtrykkes udaff smerte,
Og sig trenge til hans hierte.

3.

See, hvordan de ham udstøder,
Kaster hannem Korset paa!
Simon aff Cyrene møder,
Der de hen med hannem gaa,
Om hand end ugierne vil,
Nøder de dog hannem til,
At hand Korset maa paatage,
Og med JEsu det hendrage.

4.

Qvinderne, som hannem følger,
Vrier Hænder, veener sig,
Og aff Øynes salte Bølger
Overdugges jammerlig!

* 455

JEsus, fuld aff Dødsens Vee,
Vil dog vende sig og see
Hen til deres Graad og Qvale,
Og saaledes til dem tale:

5.

Græder ey, I arme Qvinder,
Græder ey saa hart for mig,
Jeg min sorrig snart forvinder
I mit søde Himmerig!
Seer i Eders egne Saar,
Og hvad Eder forestaar,
Græder for dend store Plage
Eders synder foraarsage.

6.

Jeg nu gaar som en Mißdæder,
Fuld aff Eders saar og skam,
Eders synd mig saa nedtræder,
Kaster paa mig Dødsens Ham!
Dog skal Jeg saa snarlig faa
Ald min Guddoms Ære paa,
Tage Himlen ind med Glæde,
Lader derfor aff at græde.

7.

Men naar Jeg har Himlen inde,
Da skal Eders Affkom faa
Store Plager først at finde,
Da skal de i hver en Vraa

* 456

See Ælendighed og Nød,
Sverd og Ild og usel Død,
Da skal hver sig salig skatte,
Som ey giver Barn at patte.

8.

Søde JEsu, gid Jeg kunde
Følge dig, og nøye see
Hvordan dine saar de runde,
Hvordan du vaar fuld aff Vee,
Der mand rev dit Purpur aff,
Og hvad Pine det dig gaff,
Der mand dine saar oprykte
Og med Korset dig betrykte.

9.

Gierne vil Jeg mig nedbøye,
Villig tage Korset paa,
Det dog lindrer ey din Møye,
Hielp deraff du ey kand faa!
Om mit Øye vaar en Flood,
Og Jeg kunde græde Blood!
Maa du dog paa Korset lide,
Og mod Døden for mig stride.

10.

Giv mig kun, naar Jeg skal bære
Korsens Byrde, at Jeg da
Kand i dig taalmodig være,
Og dig aldrig falde fra!
457 Vil du fra min Taa til Top
Saare min dend syndig Krop,
Hielp og trøst da, naar mig rammer
Armod, Fengsel, Nød og Jammer.
Th: Kingo.