Kingo, Thomas O Skaber udi Himlens Huus

Aff Høyheden oprunden er, etc. findes pag. 51.

O Skaber udi Himlens Huus, Du alle Frommes ævig Lyvs, Og deres eenist Haab og Trøst, Hør vores ydmyg Raab og Røst.

[2] Du som dig lod til hiertet gaa, At hver og en fortabtes saa, Og flydde der mod hielp og Raad, Med din aldmægtig Krafft og daad.

[3] I denne Verdens Afftens Tiid, Aff Medynk komst du til os hid, Aff Jomfru-Liv du gikst her ud, Iførde dig vort Kiød og hud.

[4] Plat alle Ting er underlagt Din ubegriblig Krafft og Magt, Alt hvad i Himmel er og Jord, Din Ville giøre maa og ord.

[5] Dig ære alle Engle-Choer, Dig hedrer alt paa Jorden boer, For dig maa beve Dievie-flok, For dig maa skielve steen og stok.

[6] Dend klare Sool giør hvad Du vil, De andre Stierner og der til, Ald Verdens Magt Dig prise maa, Tilald din Ville ferdig staa.

* 87

[7] Thi bede vi dig HErre Christ, Hielp os mod Satans falske List, At hand os ey opsluge maa, Som hand hver Time stempler paa.

[8] Bevar os fra hans slemme snid, I Troen styrk os allen tiid, At vi maa stedse findes saa, Vi ikkun dig behage maa.

[9] Forlad os ey i nogen Nød, Fornemlig i de sidste stød, Dig naadig vores Sag antag, I Døden og paa Dommens Dag.

[10] Ald Lov og Priis Gud Fader bør, Dend og til Søn og Aanden hør, Hvad herligt der kand siges ud, Bør eene dend Tre-eenig Gud.

S:Torkildsøn.