Kingo, Thomas Christ laa i dødsens Baande

CHrist laa i Dødsens Baande, For vore Synder given, Hand er igien opstanden, Bar os det ævige Levnet, At vi skulle altid være glad, Hannem takke og priise i allen Stad, Og siunge Haleluja, Haleluja.

[2] Døden kunde ingen tvinge, Blant alle Menniskens Sønner, Det giorde alt vore Synder, Ingen uskyldig var at finde: Der aff da kom dend Død saa snart, Fik Magt over os med en fart, Holdt os i sit Rige fangne, Haleluja.

[3] JEsus Christus Gud Faders Søn, Udi vor sted er kommen, Ved hannem faa vi dend ævige Løn, Og Døden er overvunden, Ald sin Ræt og ald sin Magt, Som vi vare underlagt, Borttog Christi Død alleene, Haleluja.

[4] Det var en gandske underlig Krig, Der || Døden og Livet stridde, Livet fick Magt og Overhaand, Og monne Døden aflive: Skriften haver os det kundgiord, At Christi Død bedrev det Mord, En Spot aff Døden er vorden, Haleluja.

[5] Her er det rette Paaskelam, Om hvilket Gud haver budet, Det er det som paa Korset kom, For vor skyld stegt og dødet; Dets Blood stenkes paa vore Dørre, Og holder Døden uden forre, Dend Mordener kand os ey røre, Haleluja.

[6] Saa holde vi dend høye Fest, Med Hiertens Fryd og Glæde, At JEsus Christus er os nest, Sin Naades Lyvs os beteede, Hand 507 er selv Rætviishedsens Lyvs, Som oplyvser vort Hiertes Huus, Syndsens Nat hun er forgangen, Haleluja.

[7] Aff dette sande Paaske-Lam Æde vi, ogsaa leve. Dend gamle Surdey Menniskens Lærdom, Guds Ord skal hand nu vige: Christus hand er dend sande Mad, Som bespiiser dend Christne Stad, Troen kand ey andet lide, Haleluja.

[8] Hand frelste os fra Død og Synd, Alt med sin bittre Pine, Hand er bleven Op||standeisen, Retfærdighed monne hand give: Stat op aff Søvne ald Christenhed, Lad Mørkens Gierninger være dig leed, Retfærdelig lev i Christo JEsu, Haleluja.

[9] Pharaonis Magt dend grumme Mand Er nu fordømt med alle; Ved JEsum Christ vor Frelser sand, Os aff Ægypten hand kalde: Her have vi dend sande Mosen, Som udlede ald Israels Kiøn, Fra Syndsens Trældom til Hiertens Lise, Haleluja.

[10] Lov, Priis og Ære være dig, David, O Christe vor Kon-ning, Som stridde for os Mandelig, Goliath er overvunden: Som lagde Vind paa med ald sin Vold, At forderve Israels skiold, Dit Aandelig Israels Folk sig glæder, Haleluja.

D. Mort: Luth.