Kingo, Thomas Hør Nyt og Got ved HErrens Engle-bud

Over Evangelium, Luc. 1.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning, etc.

1.

HØr Nyt og Got,
Ved HErrens Engle-bud,
Fra Himlens Slot
Og HErren Sebaoth,
Over Jesse Rood og skudd!
Hør, hvor Guds Søn hand skal faa
Kiød oppaa,
Og skal undfanges snart,
Dog mod Naturens Art,
Thi ved HErrens Krafft og Aand
Skal det sær Foreenings Baand
Giøres ved Guds egen Haand.

438

2.

O JEsu kom,
Bereed mit Hierte saa,
Og vær saa from
Tag i mit Hierte rom.
Hvor Du og undfanges maa!
Rør og regier Kiød og Blood,
At dend Rood,
Som Jeg aff Adam fik,
Faar nu en anden skik!
Thi nu har Du planted dig
I mit Kiød, og sikkerlig
Giør mig viß paa Himmerig.
Th. Kingo.