Kingo, Thomas Ære være GUD Fader i Himmerig

Efter Prædiken
Siunges det sidste Vers aff dend Psalme: Nu er os GUD
miskundelig, Nemlig:

Ære være GUD Fader i Himmerig, Som Alting haver at raade, disligest hans Søn æ||vindelig, Som frelst haver os af Vaade, Og lovet være dend Hellig Aand, Som giver os aff sin Naade, Dend Ære haver været aff ævig Tiid, Og bliver foruden ald Ende, GUD os sin Naade sende.

Merk: Imellem Juul og Kyndelmisse siunges effter Prædiken, naar Præsten gaar ned aff Prædikestolen: Lovet være du JEsu Christ, etc. paa Festerne 3. gange, og paa Søndagene Een gang. Efter Paaske og indtil Christi Himmelfarts Dag: Christ stod op aff Døde, Een gang. Paa vor HErres Himmelfærds Dag: Christ til Himmels monne fare, etc. 3. gange. og Søndagen efter, en gang.

Der effter betienes Daaben, efter Ritualen, naar Børn er at Døbe, og effter dets Forretning, siunges effterfølgende første Vers.af dend Psalme:

CHristus kom selv til Jordans Flood, Efter sin Faders Villie, Og aff St. Hans sig døbe lood, Sit Embede at opfylde, Et Bad hand stiftet der og bød, At afftoe vore Synder, Og senke ned dend bittre Død, Udi sit Blood og Vunder, Det galt om et nyt Levnet.

Merk: Dend gandske Psalme findes indført ved Fastelavns Søndag. Kand og siunges disse tvende Vers, under dend Melodie:

Siunge vi af Hiertens grund, etc.