Kingo, Thomas GUD være lovet altid og benedidet

GUD være lovet altid og benedidet, Som os selv haver bespiset, Med sit Legem og med sit Blood, Det give os HErre Gud til gode, Kyrie eleison.

[2] HErre ved dit hellig Legom, Det som aff din Moder Maria kom, Dit hellige Blood og din Død, Hielp os HErre aff ald vor Nød, Kyrie eleison.

[3] Dit hellige Legem er for os givet I Døden, at vi skulle leve. Ingen større Gave kunde hand os skiænke, Der med vi hannem og hans død betænke, Kyrie eleison.

[4] Kierlighed, O HErre, dig saa tvinget haver, At dit Blood 38 ey over os klager, Som betalede ald vor skyld, At os Gud er vorden huld, Kyrie eleison.

[5] Gud i alle Gaver os vil velsigne, At vi paa hans vey skulle blive, I ret Kierlighed og Broderlig Troe, At den mad kommer os ey til uroe, Kyrie eleison.

[6] HErre med din Aand os aldrig forlad, Men lad os dig paakalde i allen Stad, At din arme Christenhed, Maa leve i Fred og Samdregtighed, Kyrie eleison.

D. Morten Luther.