Kingo, Thomas Paa Bierget har nu JEsus endt

En Anden.
Under dend Melodie:
Jeg raaber til dig, HErre Christ, etc.
Om dend Spedalske.

1.

PAa Bierget har nu JEsus endt
Sin Prædiken og Tale,
Nu har hand Food og hierte vendt
Ned til de dybe Dale,
Til hver som i Bodfærdighed
Vil sig til hannem vende,
Og bekiende
Sin Soot og Synd saa leed,
Og i hans Arme rende.

199

2.

See her, hvor dend spedalske Mand
Hand JEsu faldt til Foode
Med Bøn og bood, med Øyne-Vand
Hand raabte, bad og troode:
O JEsu, vilt du, som du kand,
Og som din Aldmagt strekker
Og tilrekker,
Da bliver jeg paa stand
Reen aff Spedalskheds sprekker.

3.

Strax rekker JEsus ud sin haand,
Dend haand som Alting læger,
Og løser alle haarde baand,
Hans Mund ham vederqvæger,
Jeg vil: saa siger Sandheds Mund,
Min Haand dend skal affstryge
Ald din Syge,
Vær reen i denne stund,
Din Krankhed bort skal ryge.

4.

Gak hen, for Præsten dig betee,
Som her udi skal kiende,
Lad ham dit Kiød og huud besee,
Hvor sund dend blev behende!
Tak dend som hialp dig aff din Nød,
Og der hos dig tillave
Med dend Gave,
Som Moses hand dig bød,
Jeg vil din Soot begrave.

200

5.

O JEsu, jeg maa klage mig
Med hiertens suk og Taare,
At Synden mig saa græselig
Fast hver Minut mon saare,
Jeg er spedalsk og fuld aff Vee,
Mit Blood, min Siæl, mit hierte
Lider smerte,
O JEsu til mig see,
O hør hvad jeg begierte.

6.

Du kand, O JEsu, om du vil,
Jeg veed du Alting mægter,
O rek din haand, rek mig dend til,
Før gandske jeg forsmægter!
Tael til min Siæl og giv mig bood,
Siig at jeg reen skal være
Og hiembære
En Siæl som i dit Blood
Er renset dig til Ære.

7.

Mit Offer vil jeg tænke paa,
Og ey din Tak forgiette,
Men daglig hen til JEsum gaa,
Som mig saa vilde tvette
Og rense mig med Naadens Vand,
Hans Fødder vil jeg kysse
Og bedrysse
Aff Øynes Boode-spand,
Hand skal min Jammer tysse.
Th. Kingo.