Kingo, Thomas See, hvor nu JEsus træder

En anden over Evangelium,
Under dend Melodie:
O JEsu for din Pine etc.

1.

SEe, hvor nu JEsus træder
Hen til dend Morder-stad,
Enddog mand ham bereder
Saa stoort et Blode-bad.

2.

Enddog hans Guddoms Øye
Sit Fængsel, Kors og Nød
Forud kand agte nøye,
Ja see sin visse Død.

451

3.

Dog vil hand frek i sinde
Mod sine Fiender gaa,
Hand ved hand skal dem binde
Og ævig Seyer faa.

4.

Hans Adfær er kun ringe,
Et Asen er hans Hest,
Dog kand hand undertvinge
Ald Satans Pak og Pest.

5.

Her er hand som vil løse
Hvert syndig Asen-Træl,
Her er hand som vil øse
Trøst i hver bange Siæl.

6.

Her er hand som udrotter
Dend onde Slanges Sæd,
Gak ud, O Zions Daatter,
Og dig i hannem glæd.

7.

Her er hand som vil faune
Dig med sin Kierlighed,
Her er hand som vil gaune
Dig med sin blodig Sved.

* 452

8.

Her er hand som vil bære
En Torne-Krands for dig,
Her er hand som skal være
Din Kong' Ævindelig.

9.

Her er hand som vil gyde
For dig sit hierte-Blood,
Her er hand som vil yde
Til dig en salig Flood.

10.

O JEsu, gid Jeg kunde,
Som Jeg saa gierne vil,
Dig ære nogenlunde,
O hielp mig selv der til.

11.

Jeg gierne mine Klæder
Vil for dig legge ned,
Jeg med i Flokken træder,
Som er med Tak bered.

12.

Jeg bær og mine Palmer
Til Ærens Konge frem,
Jeg siunger mine Psalmer,
O JEsu hør dog dem.

453

13.

Mit Hosianna klinger
Ved din dend gode Aand,
Mit hierte sig opsvinger
Oplettet ved din Haand.

14.

Til Lykke, O til Lykke
Du Ærens Konge! gak
Min Død at undertrykke,
Og hav saa Ævig Tak.
Th: Kingo.

Hvad Psalmer som ellers pleyer at siunges paa Palme-Søndag, findes indførte ved dend Første Søndag i Advent.