Kingo, Thomas Luk Øyne op! O Christenhed

Over Epistelen, Rom. 15.
Siunges som:
Aff dybsens Nød raaber jeg til dig, etc.

1.

LUk Øyne op! O Christenhed,
Thi JEsus vil dig lære
Hvordan Du from og vel bered
Kand mod hans Tilkomst være,
At Lyvs og Lampe brende maa,
Du med din Brudgom ind kand gaa
Til ævig Fryd og Ære.

2.

Aff Skriften har vi Trøst og haab
Tolmodelig at lide,
Omskiønt blant Trængsel, Suk og Raab
Vi Tiden end skal slide:
Dend Tiid er dog saa gandske kort;
Som Fuglen flyver hastig bort,
Saa skal vor Sorg henskride.

3.

Tolmodigheds og Trøstens Gud
Hand give at vi kunde
Med et sipd holde stadig ud,
Og længes alle stunde,

* 49

At vi vor JEsum kunde see
I Skyen, da vor Verdens Vee
Skal ævig døe og blunde!

4.

Gid og vi kand endregtelig,
De Gamle med de Unge,
Dend store Gud i Himmerig,
Med Hierte, Mund og Tunge,
For Hedningernes Naade-Kald
Til JEsu Faarestj og Stald,
Lov, Priis og Ære siunge!
Th: Kingo.