Kingo, Thomas Fald kun, fald ned O du spedalske Mand

Over Evangelium, Matt. 8.
Om dend Spedalske.
under dend Melodie:
I JEsu Navn skal etc.

1.

FAld kun, fald ned,
O du spedalske Mand,
Thi JEsus veed
Din Sygdoms Uselhed,
Hand og eene hielpe kand!
Føer Røsten ud, lad dit Raab
Og dit haab
I Troen banke paa,
Du skalt viß Redning faa,
Thi din JEsu Haand og Krafft
Haver Lægedom og Safft
For dend Soot du haver hafft.

197

2.

Immanuel,
O JEsu, reens du saa
Mig Synde-Træl,
At min spedalske Siæl
Klar og luttred blive maa!
See mine Nyrer og alt
Min Gestalt
Fra Top og til min Taa
Aff Synds Spedalskhed saa
Gandske slæt forgiffted er,
Men, O JEsu, naadig vær,
Giør mig reen og Engle-skiær.
Th: Kingo.