Kingo, Thomas Hvor tryg en Vey

Over Evangelium, Joh. 21.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gieming etc.

1.

HVor tryg en Vey
Est du, O JEsu sød,
Siig ikke Ney,
Min siæl, og skub dig ey,
Om det galdt dit Liv og Død!
Gak du kun foort hvor hand vil,
Og see til,
Du bliver taus og tyß,
Og giver Korset Kyß!
Naar kun JEsus Formand er,
Og din Byrde med dig bær,
Vel er da din Reyse-Fær.

* 116

2.

O JEsu bliv
Min Vandrings Rette-snoor,
Din Naade giv,
At jeg i dette Liv
Mister ey dit Foode-spoor!
Tag, JEsu, mig ved din Haand,
Lad din Aand
Oplyvse mine Trin,
Med Naadens Sole-skin,
Jeg i dine Fied kand gaa,
At jeg under Korset maa
Ævigt Liv og Ære faa.
Th. Kingo