Kingo, Thomas Op Siæl, bryd Søvnen aff

En Anden
Over Evangelium, Marc. 16,
Under dend Melodie:
Fryd dig du Christi Brud, etc.

1.

OP Siæl, bryd Søvnen aff,
Og see til JEsu Graff,
Hvor hand ved Korsets qvale
Laa udi dødsens dvale!
Og stood dog op med Ære,
Hans Navn velsignet være.

2.

O prægtig Morgen-Glands,
Som overgaar ald Sands!
Guds Søn, vor Sool er oppe,
Og giennem Dødsens Troppe
Har figted sig med Ære!
Hans Navn velsignet være.

* 504

3.

O salig Paaske-dag!
Nu har vi Vunden Sag!
Langfredags bittre minde,
Maa nu saa sødt hensvinde,
Thi JEsus vandt med Ære,
Hans Navn velsignet være.

4.

Med Qvinderne vi vil
Vor Salve lave til,
Ald Kierlighed ham yde,
Som skal aff Hiertet flyde
Med Troe og Tak og Ære,
Hans Navn velsignet være.

5.

Bort du besegled Steen,
Som giemte JEsu Been,
Du kand ham ey indlukke,
Guds Søn ey saa vil blikke,
Du og hans Krafft maa lære,
Hans Navn Velsignet være.

6.

Hver Hierte-steen og stød
Skal saa ved JEsu Død
Og Troens Seyer vige,
Thi Død og Satans Rige
Er ødelagt med Ære,
Hans Navn velsignet være.

505

7.

Her er et Engle-Bud,
Som siger os, vor Gud
Og Broder JEsus ikke
Er meer' i Dødsens strikke,
Men hand stood op med Ære,
Hans Navn velsignet være.

8.

Op, kiære Siæl, stiig op,
Mod Himlens Stierne-Top,
Triumph og Lov at siunge
Med Hierte, Mund og Tunge;
Dig, JEsu, Dig skee Ære,
Dit Navn velsignet være.

9.

Trods dig, O Dødsens Brodd,
Nu har du mist din Odd!
Trods Helvede, din Grube!
Trods Satans Gab og strube!
I tabte med Vanære,
Guds Navn velsignet være.

10.

Thi frygter Jeg ey Død,
Ey Jordens Grav og skøed,
Min støv vil JEsus vekke,
Og herligen bedekke
Med Himmel-skik og Ære,
Hans Navn velsignet være.

* 506

11.

O JEsu lad mig saa
Aff Synden daglig staa,
Jeg op kand staa til Glæde,
Og for dit Ære-sæde,
Dig ævig Lov frembære
Med Engle-Tak og Ære.
Th. Kingo.