Kingo, Thomas I Jøde-Børn Abrahams slegt

Over Epistelen, Act. 13.
Under dend Melodie:
Jeg raaber til dig HErre Christ, etc.

1.

I Jøde-Børn Abrahams slegt,
Hvor stoor er Eders Naade!
Dend er foruden maal og Vegt,
Thi det er Eders Baade,
523 Som HErrens Frygt i hiertet boor
I kand forsikret være,
Til Guds Ære,
At Salighedsens Ord
Skal Eders Frelse være.

2.

Men Folket i Jerusalem
Dend Naade ikke kiendte,
Og ey fra deres synd saa slem
Til HErren sig omvendte,
Men med Foragt sig høre lood
Mod Guds Propheters Tale,
Ja at svale
Sin harm i deres Blood,
Der i de kunde prale.

3.

Saa komme de og JEsum om,
Foruden skyld og brøde,
At ved Pilati haarde Dom
Paa Korsens Træ hand døde:
Der effter toge de ham aff,
Og som det Gud behagde,
Ham nedlagde
Udi en liden Grav,
Som Skrifften om ham sagde.

4.

Men Gud igien opvakte ham
Med Ære fra de døde,

* 524

Og blev, til Satans haan og skam,
Det Helved-Rige øde!
Trofaste Vidne det bestaar,
Som hannem saae og hørte,
Ja berørte
Hans Krop og Nagle-saar,
Som stoor Forundring førte.

5.

Saa har da Gud sit Løffte holdt,
Som vaar alt giort for langen,
At vi som laa i Dødsens Bolt
Til Helved-Gruben fangen;
Vi har nu faat dend store Trøst,
At Christ stood op aff døde;
Ald vor Møde
Ved hannem op er løst,
Hand vilde for os bøde.
Th: Kingo.