Kingo, Thomas Hvo sig vil i Synden søle

Om Judæ Fortvilelse.
Under dend Melodie:
Som en Hiort med Tørst befangen, etc.

1.

HVo sig vil i Synden søle,
Og mod Gud formaste sig;
Hand maa siæle-plager føle,
Som ham engster jammerlig.
Merk Siæl! dette, hvor du gaar,
See hvad Ende Judas faar!
Nu hand seer at JEsus dømmes,
Hans Samvittighed da ømmes.

* 378

2.

Dend begynder at opvekkes;
Tanke-Piile skydes ind;
Saa det klemte Hierte skrekkes,
Og, som Edder-koppe-spind
Ryster for en Kave-Vær,
Saa hand for dend synde-Fær
Som mod Hiertet Buen spender,
Nu band Synden saa bekiender:

3.

O Jeg ilde ilde giorde!
Der Jeg feldet Liffsens Træ,
O hvor Satan gik om borde
Med mig arme ußle Kræ!
Der Jeg spildte Liffsens Vand,
Og forraadde Gud og Mand,
Ja, for Tred've Sølfve-Brikker,
Kiøbte disse qvæle-strikker.

4.

Vee! O Vee! Jeg giorde ilde,
At Jeg det uskyldigt Blood
Med en Kyß forraade vilde,
Aff Peng-gierig Hierte-Rood;
Jeg de Penge slenger hen,
Til I Præste-Folk igien:
Hand i Templen dem saa kaster,
Og til Henge-strikken haster.

5.

Thi her Satan sig ey glemmer
Udi denne synde-Rey;
379 Hand det engstet Hierte klemmer
Paa fortvilet Tankers Vey:
Saa er Judas ikke seen,
At gaa til sin Galge-Green,
Hvor hand ophengt sig saa bryder,
At hans Indvold sig udskyder.

6.

Gid Jeg ey saa slet fortviler
Udi ald min Synd og skam!
Mens at Jeg til JEsum iler,
Og til dend Blood-røde Dam,
Som i JEsu Vunder staar,
Som min Siæle-huggen saar
Læger, saa de slet hensmelter,
Naar Jeg dem paa JEsum velter.

7.

Har end Judæ Tanker været
I mit Hierte mangen gang;
Er mit Brød i Synden tæret,
Ah! diß verr'! hver Aande-fang;
Jeg maa dog ey falde hen
I Mißhaab, fra Gud min Ven;
Men Jeg paa hans Død og Pine
Kaster alle Synder mine.

8.

Thi skal ingen Vantro drives,
I bekymret Siæl og sind,
Naar Jeg skal med Dievlen kives,
Og til Himlen flyttes ind;
Da skal ingen synde-Pæl
Støde paa min arme siæl;
380 Men Jeg paa Guds Engle-slynger
Fra min Jord ved Himlen klynger.

9.

Intet skal da mig behage
Aff dend søde Lokke-Mad,
Som dend gamle røde Drage
For mig sætter udi Rad;
Ære, Vellyst, Sølv og Guld
Agter Jeg som farvet Muld,
Og vil ey for Penge-Baade
JEsum og min siæl forraade.
Mag. Elias Naur.