Kingo, Thomas Eya hvor vel Du veed min tarv og trang

Over Evangelium, Joh. 6.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning, etc.

1.

EYa hvor vel
Du veed min tarv og trang,

* 386

Til Liv og Siæl,
Du min Immanuel,
Hold min Food udi din Gang!
Thi naar Jeg søger til dig
Hiertelig,
Da faar Jeg Roe og Mag,
Om Jeg er syg og svag,
Fattes mig og daglig Brød,
Det har dog slet ingen Nød,
Der er nok i JEsu skiød.

2.

Vær frisk og glad,
Min Trang-bekymret Aand,
Aff liden Mad,
Fem Tusind Mænd i Rad,
Spises ved min JEsu Haand!
Tænk, at din Deel er ey glemt
Og forgiemt,
Du faar til Nøysomhed
Hvad Gud dig gaffnligt veed,
Kandstu Herre Bord ey naa,
Tak, at du i Græs og straa
Kand Guds Kurv og Levning faa.
Th. Kingo.