Kingo, Thomas Nu er fød os JEsus Christ

NU er fød os JEsus Christ, Aff en Jomfru det er vist, Foruden Mands Beblandelse, Hand kommen er aff høyeste, Vor Salighed.

[2] GUD med os Emmanuel, Dend bebudet Gabriel, Det haver spaad Propheterne, Hand kom til os vor Frelsere, Gud Faders Søn.

[3] Opfyldt er nu Davids digt, Der til og Propheters skrifft, Vor Christus er det Lyvs saa Har, Som Hyrder saae i Krybben var, Et Menniske.

[4] Dend som kom aff Himmelen, Hand forløste Mennisken, Ey nogen Qvinde eller Mand Forderves skulle, vilde hand, O Miskundhed.

[5] O I Christne fuld' aff Troe, Samles nu og værer froe, Lover nu vor Konning viis, Som os forhvervet rætte Priis, Ævindelig.