Kingo, Thomas Her kommer, JEsu, see Dig om

En anden over Evangelium,
Under dend Melodie:
Aff dybeste Nød lader os til Gud, etc.

1.

HEr kommer, JEsu, see Dig om,
En Kananæisk Qvinde,
O Davids Søn, som est saa from,
Lad nu din Naade finde,
Dend grumme Dievel har besat
Og plager ilde Dag og Nat
Min Daatter ud' og inde.

2.

Min Hiertesorg dend er saa stoor,
Ihiel maa Jeg mig gremme,
Her gaar Jeg Usle, men Jeg troer
Du lar mig Trøst fornemme,
O søde JEsu, Davids Søn,
O send mig Hielp, og hør min Bøn,
Tænk, Satan er der hiemme.

3.

O Du ald Trøstes Himmel-Mund,
O svar mig i min Vaade,
Jeg sukker aff mit Hiertes Grund
Og beder om din Naade,
O svar og see min Jammer an,
At hielpe est Du altid van,
Lad dog ey Satan raade.

330

4.

Lad være, Jeg blant Israel
Kand ikke mig indregne,
Gud bedre mig, Jeg veed det vel,
Dog vil Jeg mig tilegne,
At Du for mig og kommen est,
Min Troe er gandske paa Dig fæst,
Som hielper allevegne.

5.

Om end Jeg under Hunde-Navn
Din Naade skal optage,
Jeg gaar dog til din hielpe-Favn,
Og triner ey tilbage,
Jeg er i sind og Hierte saar,
O JEsu lad mig, før Jeg gaar,
En Naade-smule smage.

6.

O Qvinde, siger JEsus, hvad
Din Troe er uden lige,
Dig skee da som du troer og bad,
Min Hielp vil Jeg tilsige!
Tak, søde JEsu, være Dig,
Nu skal da Satan pakke sig,
Og bort med skændsel vige.

7.

Saa kand vor Bøn og sterke Troe
Vor Gud selv overvinde,
331 I Korsset give Rast og Roe,
Ja Satans Magt opbinde!
Styrk os i Troen til vor Død,
O JEsu, lad os i vor Nød
Din Hielp og Trøst befinde.
Th: Kingo.