Kingo, Thomas O JEsu Christ som Manddom tog

O JEsu Christ som Manddom tog, I reene Jomfru-Live, Stoor Kierlighed dig der til drog, Vort haab du vilde blive, Du saaest vor synd og store Nød, At os stod for dend ævig' Død, Og Helved stod os aabet.

[2] Det lodst du da forbarme dig, Og kund' ey lenger lide, At Satan tog os saa med sig, Du derfor vilde stride, Gaffst dig saa her i Verden ned, Og giorde os en ævig Fred, Alt med din Død og Pine.

[3] Fra dig og dette Budord kom, At vi skal Troen vare, Thi du est eye-good og from, Og vilt os alle spare, Om vi vor Troe der sætte paa, At det skal med os være saa, Som du os siger fore.

[4] Du vorden est vor Broder kier, Os til stoor Priis og Ære, Og altid vil os være nær, Hvad kand vi meer begiære, Er det os ikke en stoor Løn, Vor Broder er || Guds een'ste Søn, Hvo kand os nu fordærve?

[5] Priis være dig ævindelig, Som os dend Gunst beviiste, Vi være maa Guds børn med dig, O kiere Broder Christe, Saa maa nu hver Mand være glad, Og takke Gud i allen stad, Hand er vor kiere Fader.

Til denne Dag henhører og efterfølgende Psalmer.

Maria hun er en Jomfru reen, etc. pag. 117.

Ald dend gandske Christenhed, etc. pag. 124.

Lovet være du JEsu Christ, etc. pag. 121.

Gud Fader og Søn og hellig Aand, hannem bør etc. p. 91.

*