Kingo, Thomas Saa skal dog Satans Rige

En anden over Evangelium,
Under dend Melodie.
Jeg vil din Priis udsiunge, etc.

1.

SAa skal dog Satans Rige
Aldelis kastes om,

* 359

Gud vil det selv bekrige
Ved JEsu Magt og Dom!
Hand skal Ævindelig
Med ald sin Magt beskæmmes,
Ja ved Guds Finger tæmmes,
Og haanlig pakke sig.

2.

Om hand end Mund og Mæle,
Med sine Helved-Baand,
Bestrikke kand og qvæle,
Dog kand vor JEsu Haand
Hans Knuder løse snart!
At og dend Dummes Tunge
Skal tale og udsiunge
Guds Lov med Himmel-Art.

3.

Sin Fæstning maa hand rømme,
Og skamfuld vige bort,
Gud holder ham i Tømme,
Og giør ham Stien kort!
Hans Helved-Vaaben maa
Ey Siælen Skade giøre,
Gud kand ham dem afføre,
Hand agter dem som Straa.

4.

O JEsu, O du kiender,
Hvor offte Satan dog
360 Min Fæstning hart betender,
At bringe mig i Aag!
Hvert Lem og Ledemod
Hand treskelig bestrider,
Sig ind ved Synden glider
I mine Been og Blood.

5.

Nu vil hand Tungen binde,
Dend Gud ey prise skal,
Nu vil hand Øyet blinde,
At Jeg i Mørkheds Dal
Ey Naadens Lyvs skal see!
Nu døver hand mit Øre,
Jeg ey Guds Ord skal høre,
At lindre Siælens Vee.

6.

Jeg daglig Dags vil giøre
Et hiertens Fode-fald,
Og ligge Gud i Øre
Med Bønne-suk og Kald,
At hand med JEsu Blood
Mig daglig vil bestenke,
Og Satans Magt forkrenke,
Og ruske dend fra Rood.

7.

Gud lad' ey Vellyst feye
Guds Frygt udaff mit Sind,

* 361

At Satan ey skal eye
Og tage Hiertet ind!
Gud, lad dit søde Riis
Mig heller daglig snerte,
Dig plante i mit Hierte,
Til ævig Lov og Priis.

8.

Du bør og eene have
Mit Hiertes hele Boe,
Kom, JEsu, tag dend Gave
Og styrk mig i din Troe!
O Gud mig selv bereed,
Og aabne saa mit Øre,
At Jeg dit Ord kand høre,
Min Siæl til Salighed.
Th: Kingo.