Kingo, Thomas I JEsu Navn, Skal ald vor Gierning skee

Kand siunges som:
Ald Verdslig Pragt, med ald sin Herlighed, etc.

I JEsu Navn, Skal ald vor Gierning skee, Om dend skal komme os til noget Gavn, Og ey endes med spot og Vee, Ald dend Idret som begyndes i det, Good Lykk' og Fremgang faar, Indtil dend Maalet naar, At dend Gud til Ære skeer, Og dernest til os henseer, Hvor i ald vor Velfærd staar.

[2] I JEsu Navn, Vi prise ville Gud, Hand vil og der til Gifve Lykk' og Gavn, Hvad som skeer effter hans Bud, Hand hafver giort store Ting ved sit Ord, Og med hans Arm saa sterk, Høypriselige Verk, Thi bør os allen Tiid, Hannem takke med stoor fliid, Hvo som frygter Gud, det merk.

182

[3] I JEsu Navn, Vi leve vil og døe, Om vi da leve, Det maa skee til Gavn, Om vi døer, Maa vort Gavn og skee, I JEsu Navn, ham til Ær' og || os til Gavn, Skulle vi igien opstaa, Og i Guds Rige gaa, Hvor vi da med Lyst og Fryd, Skulle see Guds Ansigt bliid, Og dend ævig ære faa.