Kingo, Thomas O JEsu paa din Alter-Food

Under Alterens Sacramentes Uddeelelse, kand sinnges en aff Effterfølgende:

Med dend Melodie: JEsu søde Hukommelse, etc.

1.

O JEsu paa din Alter-Food,
Med Hiertens Troe, med Bøn og Bood
Jeg knæler for Guds søde Lam
Som bær ald Verdens Synd og Skam.

20

2.

Mit Hierte jeg til dig frembær,
Hvor Synden skaar og Skrammer skiær,
Mens, JEsu, din dend saared Krop
Skal fylde dem med Salver op.

3.

Jeg er i Dag min JEsu Giest,
O Siæl, betænk dend høye Fest,
Hand byder dig til Bords med sig,
Ja med sig selv bespiser dig.

4.

Her rekker hand mig under Brød
Sit Legem, som leed Korsens Død,
Og under Viin sit Rosens Blood
Dend dyre Naades Purpur-Flood.

5.

Æd, drik og vær aff Hiertet glad,
Ved denne meer' end Engle-Mad,
Og for dend Skaal siig JEsu Tak,
Som aldrig nogen Engel drak.

6.

Jeg troer og veed hvad jeg her faar,
Enddog min Sands det overgaar!
Jeg faar min JEsum gandske slæt,
Og aff ham selv jeg bliver mæt.

21

7.

Seer, I GUds Engle, seer her ned
Og ærer dend Hemmelighed,
At JEsus hos Guds høyre Haand
Er her i Testamentets Baand.

8.

Der er hand udi Glæden sød,
Her er hand i velsigned Brød,
Der er hand i sin Æres Kraft,
Her i Vjndruens signed Saft.

9.

Hvordan det skeer det veed jeg ey,
Hand har ey vildet viist dend Vey,
Min Sands saa høyt sig ey bør snoe,
Det er mig nok, hans Ord at troe.

10.

Saa fryd dig da min Siæl og Aand,
At dog Guds Tieners ringe Haand
Maa rekke dig det salig Pant,
Hvor i sig Gud til dig forbandt.

11.

Det Bord det er min Siæles Kraft,
Der faar jeg Livets Himmel-saft,
Det er mit Hiertes Styrkes Rood,
Det er min Trøst, min Troe, mit Mood.

22

12.

Det Bord er bredt ved Sandheds Mund,
Til Salighedens faste Grund,
Det er mit Haab som qveger mig,
Mit Liv og Lyst ævindelig.

13.

O JEsu, lad mig aldrig gaa
Fra dette Bord, hvor du est paa,
Jeg kaster jo ald Verden hen,
Og længes altid did igien.

14.

Indtil du mig i Himmerig
Forflytte vil hen op til Dig,
Hvor mig skal ævig Ære skee,
Og jeg har nok i Dig at see.
Th: Kingo.