Kingo, Thomas Hvo som vil salig udi Verden leve

HVo som vil salig udi Verden leve, I HErrens Ord og Frygt skal hand sig øve.

[2] Dend ævig HErre Gud || skal hand og dyrke, I Troen til hannem sig altid styrke.

[3] Vilt du ogsaa leve med Gud og Ære, Aff dit Arbeyde skalt du dig da nære.

[4] Frugtsommelig skal og din Hustru være, Som et Viintræ kand mange Druer bære.

[5] Og skulle dine Børn deylig' og reene, Om dit Bord sidde som Olive-Greene.

[6] Saa skal dend Mand aff Gud velsignet være, Som hannem hiertelig vil frygt' og ære.

[7] HErren skal dig og leng' i Verden spare, Og altid med sit salig Ord bevare.

[8] At du maa see Børne-Børn uden skamme, Og Israels Fred æviglig annamme.

[9] Her til beslutte vi nu allesammen, Sigendis hver aff Hiertet: Amen, Amen.

* D. Ped. Pallad.