Kingo, Thomas Mig lyster nu at træde

En anden over Evangelium
Under dend Melodie:
Jeg vil din Priiß udsiunge, etc.

1.

MIg lyster nu at træde
Hen ned til Jordans Vand,
Og svømme mig med Glæde
I HErrens Naade-strand,
At see det store haab,
Dend Naade Gud har skifftet,
Dend Pagt hand haver stifftet
Med mig udi min Daab.

2.

O JEsu, fuld aff Naade,
Du Livsens Hoved-Flood,
Du Godhed uden Maade,
Rætfærdighedens Rood,
Jeg ey begrunde kand
Hvordan Du kand behøve
I Daaben Dig at løve
Udaff en haandfuld Vand.

* 272

3.

Du est jo Himlens Ære,
Og Solens Reenhed ey
Mod Dig kand lignet være,
Ey Stierners Melke-Vey!
Ja selv Guds Engle maa
Dig med fuld Røst og Tunge
Tre gange HELLIG siunge,
Og for Din Throne staa.

4.

Hvad vil da Støv og Aske?
Hvad vil da Jordans Vand?
Skal Reenheds Haw sig vaske
Udaff en ringe Spand?
Ney, Key, Johannes saae,
At Ordets Vandbad ikke
Dend mindste Synde-Prikke
I JEsu finde maa.

5.

Dog vil Du Daaben tage
I Jordans blanke Flood,
At dend maa Krafft uddrage
Udaff dit Rosens Blood,
Ja alle andre Vand
Ved Ordets Krafft maa tvette
Ald Synd og Ondskabs Plette,
Som i os findes kand.

273

6.

Vor Arve-Synd og Lyder,
Fra første Fødsels stund,
I Gierningen sig yder,
Udaff sin Ondskabs Grund,
Enddog dend er kun spæ,
Ey med Beraad og Ville!
Men hvo kand good Frugt pille
Udaff et raadet Træ?

7.

Men Du, O Livsens Kilde,
Ved Daaben tvetter ud
Alt hvad der staar os ilde,
Vi blive saa Din Brud,
Som Syndsens skam og sood
Har renset aff sit Klæde,
Og giort sig hvid med Glæde
I JEsu Vand og Blood.

8.

Saa er vi da Guds Poder
I JEsu plantet ind,
Hans Kirke er vor Moder,
Guds Aand vor Trøst i sind!
Guds Pagt udi vor Daab
Skal Himlen os oplukke,
Og Satan nederbukke,
Det er vor Troe og Haab.
Th: Kingo.

*