Kingo, Thomas Fald ned, fald paa dit Ansigt ned

En Anden,
Under dend Melodie:
HErren hand er min Hyrde good, etc.

1.

FAld ned, fald paa dit Ansigt ned,
Og lad dit Hierte smelte,
O kiære Siæl, bøy dig og beed
At strømme-Vand kand velte

* 540

Udaff dit Øyes Kildespring,
Øes Vand i syndsens saar og sting,
Stryg Blodet aff dit Belte.

2.

Her neyer Jeg med mine Knæ,
Min Siæl i støv er bøyen,
Og til det blodig Korsens Træ
Opløffter mine Øyen;
Jeg gnier for mit syndig Leer,
Naar jeg Guds Naade ret anseer,
Som aff min Haand er fløyen.

3.

Der jeg, O Gud, blev lønlig skabt,
Og du min Form paasætte,
Jeg aff mig selv vaar slet fortabt,
Naturens synde-Plette
I Moders Liv kom mig oppaa,
Og smitted, før jeg Solen saae,
Med mange skamfuld spette.

4.

Dog toede du mig aff mit Blood,
Med Blodet aff din Side,
I Daabens hellig Rense-Flood,
De Klæder var saa hvide,
Som du paa mig i Daaben bandt,
Med Naader i hver søm og Kant,
Til hellig Prunk at slide.

* 541

5.

Mens ah! Gud bedre mig saa sandt!
Mit Himmel-reene Klæde
Jeg ey forvaret har saa grandt
Fra synds u-reene sæde,
Jeg mangen haanlig synde-Plet
Har jo der paa med Vidskab sæt,
Blant Verdens skidne Glæde.

6.

Dend dyre Troskabs Eed og Pagt,
Som jeg min Gud har soret,
Jeg lidet taget har i agt,
Men offte mig har moret
At spille med hans Pagtes baand,
Og derfor er nu Siæl og Aand
Med smerte giennem-boret.

7.

Hvor tiit, naar Satan frister mig
Med Verdens Lokke-Duer,
Og puster op saa træskelig
Naturens Gnist i Luer,
Hvor tiit faar jeg ham Hiertet hen,
Ihvor min Gud og Himmel-Ven
Hand lokker end og truer.

8.

Hvert Bud i Lowen har jeg brudt,
Og brekked Mosis Tauler;

* 542

Mit Hierte har Guds Ord forskudt,
Og i Guds Vrede krauler:
Min Lyst-Begiering svangred er,
Dend syndsens Foster daglig bær,
Som Døden siden auler.

9.

Vilt du mit hiertes Affgrund om
Med Lyvs og Lygte vanke,
Og sætte for din Ræt og Dom
Hver Gierning, Ord og Tanke,
Da kandst du Tusind Bierge faa,
Som du aff synder stoor' og smaa
Kandst paa mit hierte sanke.

10.

O Gud! du seer min Siæl er fuld
Aff fast utallig Jammer,
Mit Kiød, min Siæles tunge Muld
Er under Lowens Hammer,
Jeg viiser dig min Verk og Vee,
O JEsu, lad aff Naade see,
At du min suk annammer.

11.

Jeg holder dig i Troen fast,
Trofaste Gud, og beder:
Skil mig ved syndsens tunge Last
For dine Løffters Eeder,
Og for din Søns uskyldig Død,
Ja for det Blood som aff ham flød,
Hvor hen min Troe dend meder.

543

12.

Forny min Aand og form mig om
Med dine Himmel-hænder,
At jeg alt frem ad bliver from
Og daglig dig bekiender;
Og giv at jeg ved JEsu Aand
Mit Liv blant Dødsens brudd og baand
I Troen salig ender.
Th: Kingo.

Merk: Nest foregaaende Psalme saa velsom denne effterfølgende, kand siunges i Bønnen, naar nogen gaar til Skriffte.