Kingo, Thomas Kom nu alle Folkes Trøst

KOm nu alle Folkes Trøst, Kom nu ald vor Hiertes Lyst, Jomfru-Søn saa yndelig, Det ald Verden undre sig.

[2] Ey aff Mande-Blood og Magt, Est du hid til Verden bragt, Mens ved Aandens ævig Krafft, Til et Mennisk' est du skabt.

[3] Liffvet tyk og svanger var, Dog blev Kydskhed reen og klar, Kongers Konge var der i, Aldting hand regierer frj.

[4] Hand der aff som sit Pallads, Traader Fienden til Trads, Gud og Mand tillige er, Som en Kiempe giør sin fær.

[5] Du som est den sande Gud, Føer i Kiødet Seyren ud, At din ævig Guddoms Vold, Er vor svage Kiøds ophold.

[6] Krybben skinner aabenbar, Natten dend er lyvs og klar, Intet mørk der bli||ve kand, Hvor det ævig Lyvs oprand.

[7] Lov skee Faderen og Priis, Sampt hans Søn disligerviis, Aanden og tillige med, Nu og i ald Ævighed.