Kingo, Thomas JEsus Christus er vor Salighed

JESUS Christus er vor Salighed, Som fra os tog GUd Faders Vrede, Med sin Pine og hellige Død, Frelste hand os fra Helvedes Nød.

[2] At vi aldrig det forgæde, Gav hand os sit Legem at æde, Som er skiult i Brød saa fiin, Og at drikke sit Blood i Viin.

[3] Hvem aff denne Kaast vil æde, Sit Hierte og sin sag hand ey forgæde, Hvem || uværdig her til gaar, For Livet dend Ævige Død hand faar.

[4] Thi skalt du Gud Fader prise, At hand dig saa vel vilde spise, Og hand for dine Synders Lyst, I Døden sin Søn haver givet vist.

[5] Saadan Naade og Barmhiertighed, Søger et hierte i stoort Arbeyd, Est du karsk saa bliv her fra, At du skalt ikke Fordømmelsen faa.

[6] Du skalt nu blive i stadig Troe, Da faar du Naade, Miskund og Roe, Aff denne Kost hand haver givet, Os arme til det Ævige Liv.

[7] Hand siger selv: Kommer I arme, Jeg vil mig over eder forbarme, Ingen Læge have de Karske behoff, Hans Konst er dem en spot og U-roe.

[8] Vilde du med dine Gierninger fange, Og i Himmelen for dem indgange, Da var min Pine og Død ey fyldest, For du dig selv din Salighed est.

* 24

[9] Troer du fast aff hiertens Grund, Og bekiender det med din Mund, Saa est du || ret gandske vel skikket, Og denne Kost din Siæl vederqvæger.

[10] Denne Frugt kand ey heden være, Brødre og Søstre skalt du ære, Med din Pending, Gods og Jord, Der med dem hielp som Gud haver budet.