Kingo, Thomas Ald dend gandske Christenhed

ALd dend gandske Christenhed, Priiser Guds Barmhiertighed, For hans store Kierlighed, Det er nu skeet som spaad haffde Esaias. Gabrielis Ord de er' fuldkommen nu, Eja, Eja, En Jomfru 103 har et Foster fød, Som Gud Fader haffde jæt, i fordum Tiid. Nu er fød en Frelsermand, (en Frelsermand) i Israel, Aff en Jomfru, som os sagde Gabriel.

[2] Konningen aff Himmerig, Kom her ned til Jorderig, Til at giøre os sig liig, Det er nu skeet som spaad haffde Esaias.

[3] Ald det gandske Adams Kiøn, Vaar fortabt, Guds een'ste Søn Har løst os ud fra Syndsens Løn, Det er nu skeet som spaad haffde Esaias.

[4] Diev'len haffd' os alle fat, Med sin Løgn til ævig Nat, Christus har ham knused plat, Det er nu skeet som spaad haffde Esaias.

[5] Kommen er dend salig tiid, Som Propheten skrev med fliid, Thi Guds Søn er kommen hid, Det er nu skeet som spaad hafde Esaias. Gabrielis Ord etc.

[6] Hvo som Guds Søn vil forsmaa, Og ey effter Ordet gaa, Hand kand aldrig Naade faa, Det er nu skeet som spaad haffde Esaias.

[7] Hvo fra Synd vil give sig, Og Gud bede inderlig, Hand faar Naad' og Himmerig, Det er nu skeet som etc.

[8] Det har Christus os fortient, Der til har ham Gud udsendt, Thi vor Magt er ey bevendt, Det er nu skeet som etc.

[9] Derfor bør os takke Gud, Frygte ham og hold' hans Bud, Hand aff Nød os hielper ud. Det er nu skeet som spaad haffde Esaias.