Kingo, Thomas Kyrie Gud Fader aff Himmerig

KYrie Gud Fader aff Himmerig, Du sende os din Søn til Jorderig, Fordi du vilde være os miskundelig.

[2] Christe Guds Søn aff Himmerig, Du lodst dig føde til Jorderig, At vi maatte vorde Guds Børn med dig.

* 90

[3] O hellig Aand, som vaar i dend Gierning Mestermand, At Jomfru fødde uden Mand, Lad os ey døe i syndsens Baand, Men fød Christum i os, O hellig Aand.

Merk: Dette Kyrie siunges hver Fest og Søndag, fra Juledag og indtil Kyndelmisse Dag er gangen.